Všeobecné zásady ochrany osobních údajů

Všeobecné zásady ochrany osobních údajů společnosti ALL SPORTS a.s.

 1. Úvod.

Tyto všeobecné zásady ochrany osobních údajů společnosti ALL SPORTS a.s., se sídlem Blanenská 1996/12a, 664 34 Kuřim, IČO: 26770164 (dále jen "zásady") stanoví principy, v jejichž souladu zpracováváme Vaše osobní údaje.

Veškeré osoby, s nimiž sdílíme nebo jsme oprávněni sdílet Vaše osobní údaje, musí dodržovat stejná pravidla, která uvádíme níže.

Jsme povinni chránit informace, které jste nám svěřili. Shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje zejména k plnění naší obchodní činnosti a za účelem poskytování kvalitních produktů a služeb péče našim zákazníkům.

Zacházíme s veškerými osobními údaji zejména v souladu se zásadou transparentnosti, tedy tak, aby nedocházelo k jakémukoliv skrytému zpracování Vašich osobních údajů, dodržujeme Vaše práva včetně práva na informace o zpracování osobních údajů, dodržujeme zásadu účelového omezení zpracování, minimalizace získávaných osobních údajů, integrity a důvěrnosti, odpovědnosti a zachování soukromí. K těmto pojmům se můžete blíže informovat v dalších částech.

Provedli jsme příslušná bezpečnostní opatření k zabránění neoprávněného přístupu, odhalení, změnám nebo neoprávněnému zničení osobních údajů.

Tyto zásady platí pro všechny osobní údaje v jakémkoli formátu.

 1. Typy osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme.

Za osobní údaje je nutné považovat informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. V závislosti na Vašich vztazích s naší společností shromažďujeme a zpracováváme různé typy osobních údajů.

Typy osobních údajů, které shromažďujeme:

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail, tel. číslo, bankovní spojení, daňové a finanční informace, kontaktní informace na odpovědné osoby, komunikační a přihlašovací informace v rámci IT, jiné síťové identifikátory (IP adresy, Cookies), posouzení spolehlivosti, informace o našem obchodním vztahu, informace o množství a typu odebraného zboží a služeb, videozáznamy z bezpečnostních kamer.
 • kromě informací, které návštěvníci poskytují dobrovolně, automaticky můžeme shromažďovat název domény, adresu IP, typ a verzi prohlížeče, operační systém a platformu, průměrný čas strávený na našich webových stránkách, prohlížené stránky, informace hledaných časů přístupu a dalších relevantních statistik. Používáme soubory Cookies (pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb) a službu Google analytics poskytovanou společností Google, Inc.

Můžeme tedy zpracovávat Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, Vaše nastavení, údaje o vašich objednávkách, údaje o Vašem chování na našich webových stránkách.

Soubory Cookies se skládají z částí kódu nainstalovaných v prohlížeči, které pomáhají naší společnosti při poskytování služeb podle popsaných účelů. Některé z účelů, pro které jsou soubory Cookies nainstalovány, mohou také vyžadovat Váš souhlas. Pokud je instalace souborů Cookies založena na souhlasu, může být tento souhlas svobodně odvolán kdykoliv. Cookies je možné užívat k uložení uživatelské relace a k provádění dalších činností, které jsou nezbytně nutné pro provoz naší domény, například ve vztahu k distribuci provozu domény/webu. Používání Cookies slouží také k uložení předvoleb prohlížení a optimalizaci uživatelského zážitku při prohlížení. Mezi těmito soubory Cookies jsou například ty, které se používají pro nastavení jazykových a měnových preferencí.

 1. Děti.

Naše služby nejsou zaměřeny na děti mladší 16 let a tyto tedy od nás neobjednávají naše produkty a služby. Vědomě nezískáváme osobní údaje od dětí mladších 16 let. Pokud rodič nebo opatrovník zjistí, že jeho dítě poskytlo naší společnosti osobní údaje bez jejich souhlasu, obratem nás kontaktujte. Pokud zjistíme, že se dítě mladší 16 let zaregistrovalo na službu a poskytlo nám osobní údaje, tyto informace z našich souborů odstraníme.

 1. Zdroje osobních údajů.

Při shromažďování a používání osobních údajů používáme mimo jiné zásadu minimalizace dat, která zajišťuje, že shromažďujeme pouze nezbytné informace a nezbytné osobní údaje pro plnění účelů, pro které byly osobní údaje získány.

Zpracovávání osobních údajů se provádí pomocí počítačů a/nebo nástrojů IT, a to podle organizačních postupů a režimů, které se přímo vztahují k uvedeným účelům.

Také informujeme subjekty osobních údajů o zpracování osobních údajů a vyžádáme souhlas se zpracováním osobních údajů tam, kde je to nutné.

Osobní údaje shrmažďujeme rovněž přímo od Vás v následujících situacích, kdy např.:

 • vyjednáváme a/nebo uzavíráme smlouvu;
 • když Vám poskytneme jakýkoli typ služby, produktu nebo uživatelskou podporu;
 • při procházení nebo používání našich webových stránek, služeb e-shopu nebo stránek sociálních sítí.

Pokud se přihlásíte do mailing listu nebo do informačního bulletinu, bude Vaše e-mailová adresa přidána do seznamu kontaktů osob, které mohou obdržet e-mailové zprávy obsahující obchodní nebo propagační informace týkající se našich služeb. Vaše e-mailová adresa může být také přidána do tohoto seznamu jako výsledek registrace nebo po zakoupení zboží, to vše s Vaším souhlasem.

 1. Účely zpracování osobních údajů.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje, se mohou lišit v závislosti na typu vztahu, který máte s naší společností.

Osobní údaje jsou shromažďovány tak, aby nám umožňovali poskytovat služby a také pro následující účely: registrace a ověřování, zpracování plateb, kontaktování, správu kontaktů a odesílání zpráv, analýzy, IT infrastruktura, interakce s externími sociálními sítěmi a platformami a zobrazování obsahu z externích platforem. Další informace o takových účelech zpracování je možné nalézt v konkrétních částech tohoto dokumentu.

Vždy zpracováváme osobní údaje podle principu účelového omezení, to znamená tak, že je můžeme zpracovávat jen pro účely, pro které byly získány. Účel zpracování osobních údajů Vám sdělujeme již při zahájení zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud vytvoříte zákaznický účet, využíváme Vaše osobní údaje pro vedení Vašeho účtu a poskytování souvisejících funkcí.

Použití osobních údajů pro jiné účely by mělo být konzistentní s původním účelem získání a nesmí být proti Vašemu očekávání ve vztahu k ochraně osobních údajů, jinak si vyžádáme Vaše oprávnění či souhlas.

 1. Právní základ pro shromažďování a používání osobních údajů.

Zpracováváme osobní údaje jen tehdy, pokud existuje spravedlivý a právní základ pro jejich zpracování, například když je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, pro plnění našich oprávněných zájmů, pro plnění zákonných povinností nebo pokud máme Váš výslovný souhlas.

Osobní údaje, které shromažďujeme, když s Vámi hodláme uzavřít smlouvu nebo když s Vámi uzavřeme smlouvu nebo vstoupíme do obchodního vztahu, je nutné zpracovávat vzhledem k plnění našeho smluvního vztahu. Bez požadovaných povinných informací bychom s Vámi nebyli schopni takto spolupracovat. V tomto případě jsme však oprávněni zpracovávat jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy. Vaše osobní údaje v tomto případě zpracováváme za účelem vyřízení Vaší objednávky (vytvoření, náš kontakt, plnění objednávky, platby za zboží, jeho dodání, apod.). Pokud bychom měli zpracovávat osobní údaje, které nejsou pro plnění smlouvy nezbytné, jsme povinni si vyžádat Váš souhlas s jejich zpracováním nebo jejich zpracování provádět na základě jiného právního základu.

Když zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu našich oprávněných zájmů, provádíme vždy test proporcionality tak, abychom zajistili, že budou zachována práva subjektů osobních údajů. V tomto případě se může stát, že Vaše osobní údaje uchováme i po ukončení našeho smluvního vztahu, pokud bychom je potřebovali k např. k vymáhání našich právních nároků.

Z důvodů plnění smlouvy a/nebo našich oprávněných zájmů jsme tedy oprávněni zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, Vaše nastavení, údaje o Vašich objednávkách a údaje o Vašem chování na webu.

Marketingové aktivity, tedy reklama nebo zasílání obchodních sdělení, budou vycházet z Vašeho výslovného souhlasu nebo z předchozího obchodního vztahu s námi, který by nás k marketingovým aktivitám v souladu s právními předpisy opravňoval. Marketingová sdělení můžete kdykoliv odmítnout a kontaktovat nás s Vašimi připomínkami.

Na základě dodržování zákonů zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování právních předpisů, např.: zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o dani z příjmu, zákona o účetnictví, apod.

Konečně, když máme přístup k osobním údajům našich zákazníků a dochází k jejich opakovanému předávání jinému zpracovateli, uzavřeme s takovým zpracovatelem vždy písemnou smlouvu upravující vzájemnou spolupráci, včetně konkrétních pokynů pro zpracování dat a záruk.

 1. Retenční doby

Ve vztahu k Vašim osobním údajům dodržujeme rovněž zásadu časově omezeného zpracování osobních údajů tak, abychom uchovávali osobní údaje v našich záznamech pouze po dobu potřebnou ke splnění účelu, pro který byly osobní údaje shromážděny.

Uchováváme a používáme osobní údaje jen po dobu, po kterou je to nezbytně nutné. Nezbytná doba uchování osobních údajů závisí na jednotlivých případech. Např. pokud právní předpisy vyžadují uchování osobních údajů po určitou dobu. Dále se může jednat o promlčecí lhůty, po které jsme oprávněni uchovat Vaše kontaktní osobní údaje za účelem případného vymáhání právních nároků.

V případech smluvních vztahů přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud bude náš smluvní vztah ukončen a nebude dále nezbytné některé osobní údaje uchovat nebo nebude existovat souhlas s jejich uchováním např. pro účely dalšího marketingu.

Můžeme mít možnost uchovávat si Vaše osobní údaje po delší dobu, a to za situace, kdy jste souhlasili s tímto zpracováním, pokud takový souhlas není zrušen.

Doby uchovávání jsou stanoveny s ohledem na legitimní obchodní účely a podle místních předpisů.

 1. Předání třetím stranám a činnosti zpracovatelů

Můžeme spolupracovat s jinými zpracovateli, poskytovateli služeb a dalšími dodavateli.

V naší obchodní činnosti je někdy nezbytné předat osobní údaje i jiným partnerům. Jedná se zejména o přepravní společnosti, dále subjekty provozující platební systémy nebo dodavatele zboží.

Na základě Vašeho souhlasu jsme oprávnění předat Vaše osobní údaje také naší sesterské společnosti SPORTTIME, s.r.o., IČO: 607 06 350. Účelem předání je související nabídka produktů a služeb z oblasti volnočasových aktivit a sportovního oblečení ze sortimentu uvedené společnosti.

Vzhledem k našemu zájmu na obchodní analýze naší obchodní výkonnosti/činnosti jsou možnými příjemci osobních údajů i provozovatelé marketingových nástrojů a analýz, příp. zpracovatelé externí komunikace.

Pokud náš závazek zahrnuje předání osobních údajů, vyžadujeme, aby poskytovatel služeb zpracoval tato data v souladu s těmito zásadami. Smlouva o ochraně osobních údajů je uzavírána před předáním jakýchkoliv údajů a tam, kde je to podle právních předpisů nezbytné, je samozřejmě vyžadován váš výslovný souhlas.

Za určitých okolností můžeme být požádáni, abychom předali Vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, pokud je to nutné k ochraně našich zákonných práv nebo v nouzové situaci, kdy je ohroženo zdraví nebo bezpečnost jednotlivce.

Při využívání přenosů dat přes externí platformy či sociální sítě, může dojít k přenosu dat i do jiné země, než je země, ve které byly Vaše osobní údaje poskytnuty. K tomu může docházet při využívání služeb Facebook, Instagram, Google, Google Analytics, poskytovatelů platebních služeb, apod. Všechny tyto platformy však musí zajišťovat odpovídající bezpečnost zpracování dat a vždy je možné dohledat jejich zásady soukromí a bezpečnosti dat.

 1. Zabezpečení

Naše společnost dodržuje všechny principy ochrany zpracování osobních údajů, a to zejména princip bezpečnosti, důvěrnosti a integrity.

Provádíme opatření, abychom zajistili ochranu všech informací získaných od subjektů osobních údajů, a to pro předejití neoprávněného přístupu a používání. Pravidelně kontrolujeme bezpečnostní opatření. Zabýváme se bezpečným zpracováním Vašich osobních údajů a zaváděním konkrétních technických a organizačních opatření, která zabrání tomu, aby byly osobní údaje, které zpracováváme, ohroženy neoprávněným přístupem.

 1. Vaše práva

Dodržujeme právo transparentnosti a právo na informace, což znamená, že Vás upozorníme v okamžiku získání Vašich osobních údajů, jaké Vaše osobní údaje budeme používat. Informujeme Vás o způsobech a účelech jejich zpracování.

Dodržujeme Vaše právo na přístup, opravu, omezení zpracování a vymazání, což znamená, že Vám poskytujeme přístup k Vašim osobním údajům, pokud to vyžadují platné právní předpisy nebo Vaše žádost. Rovněž opravíme Vaše osobní údaje, pokud jsou nesprávné, nepřesné či neúplné.

Zajistíme rovněž Váš přístup k osobním údajům. Můžete naší společnost kdykoliv požádat o potvrzení, jestli osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovává naše společnost, a pokud zpracovávání probíhá, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou předávány či zpřístupněny, po jakou dobu bude zpracování probíhat, zda a jak uplatníte právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz, právo na omezení zpracování či jak a kde můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Budeme Vás informovat, odkud jsme Vaše osobní údaje získali a zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.

Realizujeme Vaše právo na výmaz Vašich osobních údajů, což znamená, že vymažeme Vaše osobní údaje pokud (a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) zpracování je protiprávní, (c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (d) nám to stanovuje zákonná povinnost. Výjimkou práva výmazu jsou případy, kdy je nezbytné Vaše osobní údaje uchovat pro plnění právních povinnosti, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví nebo např. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků naší společnosti.

Můžete uplatnit Vaše právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, tedy tak, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů. Omezíme zpracování osobních údajů v těch případech, pokud popíráte jejich přesnost, jejich zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů, dále pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků nebo v případě Vaší oprávněné námitky proti zpracování vašich osobních údajů (viz níže).

Máte právo kdykoli vznést námitky a odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V rámci zasílání všech marketingových sdělení jste oprávnění kdykoliv se odhlásit a bezplatně zrušit jejich odběr. Pokud ale vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Vaše právo vznést námitku tedy znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo rovněž z důvodů jiného našeho oprávněného zájmu.

Máte právo přenositelnosti dat, a to na základě Vaší konkrétní situace poskytujeme osobám údajů právo získat a znovu použít Vaše osobní údaje v různých službách. Toto právo zahrnuje přenos dat jinému správci.

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, týkající se protiprávního zpracování osobních údajů naší společností, a to u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 1. Změny v těchto zásadách

Tyto zásady můžeme kdykoliv změnit. O všech změnách Vás budeme řádně informovat.